หน้าหลัก

 

บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด (Stang Holding) จัดตั้งขึ้นเมื่อ วันที่ 22 ธันวาคม 2547 โดยเป็นการร่วมทุนระหว่าง มหาวิทยาลัยมหิดล ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)(สนช.) บริษัทร่วมทุน สตางค์ จำกัด เป็นบริษัทร่วมลงทุน (Venture Capital) ที่มีเจตนารมณ์ในการสนับสนุนงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ งานพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งที่เป็นนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ใหม่ โครงการนำร่องโดยภาครัฐ หรือภาคเอกชนต่างๆ รวมถึงสินค้าและบริการอื่นๆ ที่ผลิตขึ้นเองภายในประเทศที่มีวัตถุประสงค์เพื่อทดแทนการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

วัตถุประสงค์

  • เพื่อบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และนวัตกรรม ที่เกี่ยวกับผลงานวิจัยต่างๆ ของมหาวิทยาลัยมหิดล และ/หรือหน่วยงานอื่นๆ และ/หรือบุคคลทั่วไป
  • เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยต่างๆ จนสามารถประกอบกิจการได้ในเชิงพาณิชย์ โดยมีเป้าหมายเป็นบริษัทเอกชนที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance)
  • มุ่งให้การสนับสนุนทั้งทางการเงินด้วยการร่วมลงทุน  การให้คำแนะนำทางธุรกิจ  และ เครือข่ายธุรกิจ

วิสัยทัศน์

บริษัทฯ ได้กำหนดวิสัยทัศน์ที่จะมุ่งสู่การเป็น บริษัท ร่วมลงทุน ในธุรกิจนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี ด้วยการมีระบบบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาล (Good Governance) มีทีมบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถทางด้านการร่วมลงทุน ตลอดจนมีการให้บริการที่ได้มาตรฐาน เพื่อสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

พันธกิจ

นอกเหนือจากการให้เงินร่วมลงทุนต่อธุรกิจนวัตกรรมแล้ว  บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะร่วมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการร่วมลงทุนโดย:

  • เสริมสร้างความเฉียบแหลมทางธุรกิจให้กับผู้บริหาร
  • ส่งเสริมให้โครงการร่วมลงทุนได้เข้าถึงเครือข่ายทางธุรกิจของบริษัท อันจะนำไปสู่การได้ลูกค้า ผู้ร่วมลงทุน และพันธมิตรอื่นๆ ในอนาคต
  • ให้ความช่วยเหลือในการศึกษาความเป็นไปได้ทางธุรกิจ และการจัดทำแผนธุรกิจ
  • ให้ความช่วยเหลือในการจัดตั้งบริษัท และการแสวงหาผู้บริหารที่เหมาะสม
ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์ ห้อง P103, P107 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2201-5722, 0-2201-5728, 0-2201-5729